Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > home
 

 TIN TỨC SỰ KIỆN

 
 

 HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 
 

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 
 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 
 

 VĂN BẢN MỚI

 
Nội dung
Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam  (25/10/2016)
Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030  (21/09/2016)
Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ  (08/06/2016)
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo  (15/05/2016)
Về việc đặt hàng nhiệm vụ năm 2017 thuộc chương trình KH&CN cấp Quốc gia CTDT/16-20  (14/04/2016)
Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ  (04/04/2016)
Thông tư Quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư  (30/03/2016)
Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2016  (05/01/2016)
Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước  (30/12/2015)
Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế  (11/12/2015)
 
 
 

 Tin mới

 
 

 Thông báo

 
 

 Bình chọn

 
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?


 

 Liên kết Websites

 
 

 Lượt truy cập

 
3,559
Trong ngày: 02
Trong tháng: 09
Trong năm: 817